Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

Polárna 1
04012 Košice
IČO: 31956688

Informácie o inštitúcii Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

O NÁS

 

Obchodná akadémia na Polárnej ulici 1 v Košiciach píše svoju históriu už 17. rok a za toto obdobie sa úspešne etablovala na trhu škôl v Košickom kraji. Nachádza sa v mestskej časti Nad jazerom a vďaka svojej polohe je prístupná aj žiakom z prímestských obcí a vzdialenejšieho okolia. Absolventom ZŠ ponúka fundované vzdelanie v dvoch študijných odboroch: obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je kvalifikovaný vykonávať odborné činnosti ekonomického charakteru v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení účtovníctva, finančnom hospodárení a administratíve.

Študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu umožňuje absolventovi uplatniť sa pri vykonávaní manažérskych činností, ekonomických a prevádzkových činností vo všetkých oblastiach cestovného ruchu.

Poslaním školy je popri všeobecnom vzdelaní s dôrazom na cudzie jazyky - anglický, nemecký a ruský - poskytnúť žiakom odborné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré zvýšia ich konkurencieschopnosť na trhu práce a zároveň ich pripravia na samostatné podnikanie.

Úspešné ukončenie štúdia dáva absolventom možnosť nadviazať na ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie a získanie vysokoškolského vzdelania na úrovni 5B. Vyučovanie v oboch študijných odboroch zabezpečujú odborní učitelia v novovybavených odborných učebniach (učebňa podnikovej ekonomiky, ekonomických cvičení, cvičných firiem, cvičnej kancelárie, ekológie a geografie, učebne informatiky a cudzích jazykov) s využitím moderných vyučovacích metód (interaktívne vyučovanie, projektové vyučovanie, blokové vyučovanie, metóda CLIL).

Projektové a interaktívne vyučovanie prebieha aj vo virtuálnom prostredí školského e–learningového portálu. Vyučovanie jazykovej odbornej prípravy v anglickom jazyku realizuje zahraničný lektor. Vo vyučovacom procese využívame okrem najnovšej odbornej literatúry aj učebné texty a praktické listy vytvorené aktuálne učiteľmi našej školy pre konkrétne potreby vzdelávacích programov.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

PaedDr. Peter IVAN                             riaditeľ školy

Ing. Mgr. Alena DERENČÉNYIOVÁ         zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety

Mgr. Eva POLÁKOVÁ                             zástupca riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

Ing. Eva IVANČOVÁ                               zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti

 

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit